Ogłoszenie

Zarządu BSSM, prowadzącego Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu

z dnia 17 czerwca 2024 roku

w sprawie naboru na wolne stanowisko – Kierownik ŚDS w Brzegu

Nazwa i siedziba jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu, 49-300 Brzeg ul. 1-go Maja 2

Wymagania niezbędne ( konieczne do podjęcia pracy na stanowisku):

1) obywatelstwo polskie;

2) wykształcenie wyższe o kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w środowiskowym domu samopomocy (np. pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, psychologia, polityka społeczna, politologia);

3) minimum 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3 -letni staż pracy w pomocy społecznej oraz co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi ;

4) ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej o której mowa w art. 122 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.) lub zdobycie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej poprzez ukończenie studiów podyplomowych przed 1 października 2012 r. zgodnie z § 11 i 12 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz.U z 2012 r., poz.1081);

5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

6) niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego oraz niekaralność za umyślne przestępstwa skarbowe;

7) stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierownika środowiskowego domu samopomocy;

8) nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe podlegające ocenie:

1) znajomość przepisów prawa zwłaszcza w zakresie: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

2) umiejętność zarządzania zespołem ludzi;

3) znajomość obsługi komputera i umiejętność korzystania z systemów informatycznych;

4) cechy osobowościowe: umiejętności organizatorskie i rozwiązywania konfliktów, odpowiedzialność, kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu:

1) kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

2) współdziałanie z zarządem BSSM w sprawie zatrudniania i zwalniania pracowników ŚDS oraz wykonywanie innych obowiązków pracodawcy oraz przełożonego względem pracowników tej jednostki;

3) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej w jednostce;

4) zapewnienie i utrzymanie wymaganego zakresu i poziomu usług w ŚDS;

5) nadzór, kontrola i wykonywanie kontroli zarządczej w jednostce;

6) realizacja statutowych zadań ŚDS określonych w statucie tej jednostki;

7) pozyskiwanie oraz utrzymywanie wymaganego stanu uczestników zajęć ŚDS;

8) stała współpraca z Urzędem Miasta Brzeg, jego przedstawicielami i innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań ŚDS;

9) opracowywanie wymaganych przepisami prawa dokumentów dotyczących funkcjonowania ŚDS oraz sporządzanie sprawozdań;

10) zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym oraz pracownikom ŚDS;

11) administrowanie mieniem wchodzącym w skład i będącym na wyposażeniu ŚDS oraz ponoszenie odpowiedzialności za mienie powierzone;

12) realizacja działań zgodnie z ofertą na zadanie publiczne;

13) współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzegu w zakresie wsparcia przy ubieganiu się uczestnika o pobyt w ŚDS.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór:

1) praca na stanowisku kierownika ŚDS obok pracy biurowej i przy komputerze wiąże się z koniecznością częstego przemieszczania się po terenie ŚDS oraz obejmuje wyjazdy służbowe poza teren ośrodka;

2) praca wykonywana jest w pozycji siedzącej ,a okresowo stojącej;

3) praca wymaga predyspozycji umożliwiających dobry kontakt i porozumiewanie się z uczestnikami i pracownikami ŚDS oraz predyspozycji do pracy z osobami zaburzonymi psychicznie;

4) umowa zostanie zawarta na czas określony – umowa na zastępstwo;

5) zatrudnienie na stanowisku kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w niepełnym wymiarze czasu pracy – 1/2 etatu, od 8:00 do 12:00 lub 3/4 etatu, od 8:00 do 14:00,                         od 01.07.2024 roku. Godziny pracy mogą zostać z, za obustronną zgodą pracownika i pracodawcy, przed podpisaniem umowy;

6) przewidywany termin zakończenia pracy 31 październik 2025 rok.

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny / podanie;

2) życiorys opatrzony własnoręcznym podpisem z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV) z podaniem danych umożliwiających kontakt tj. adresu i numeru telefonu;

3) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy: kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg całej pracy zawodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata, w przypadku pracy aktualnie wykonywanej należy przedłożyć zaświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt i okres zatrudnienia;

Uwaga : dokumenty dotyczące stażu pracy powinny potwierdzać wymagany co najmniej 3 – letni staż pracy w pomocy społecznej oraz co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym kandydat miał bezpośredni kontakt w ramach obowiązków służbowych z osobami z zaburzeniami psychicznymi;

4) kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata;

5) kserokopia dokumentu (dyplomu) potwierdzającego posiadanie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata;

6) kserokopie innych dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kandydata oraz rekomendacje potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

7) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej (stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia) oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wynikającym z dokumentów złożonych w toku procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze – złożone wg wzoru jak na formularzu (stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia);

8) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe, posiadanie obywatelstwa polskiego oraz o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie pracy na stanowisku kierownika ŚDS – złożone wg wzoru jak na formularzu (stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia).

Termin i miejsce składania dokumentów: Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu”, należy składać osobiście w siedzibie BSSM  (parter pokój nr 1 lub 2) lub pocztą na adres: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM w Brzegu ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg, w terminie do dnia 26.06.2024r. Oferty, które wpłyną do BSSM / ŚDS po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

1. Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez osoby reprezentujące Stowarzyszenie, mające na celu stwierdzenie zgodności kompletności, zawartości i formy dokumentów z wymogami określonymi w ogłoszeniu o naborze. W wyniku analizy dokumentów komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania niezbędne i złożyli w sposób prawidłowy wymagane dokumenty aplikacyjne, określone w ogłoszeniu o naborze. Wytypowani w sposób, o którym mowa w pkt. 1 kandydaci zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu osobistego spotkania

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BSSM oraz na tablicy informacyjnej Stowarzyszenia.

Załącznik Nr 1

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze naboru na stanowisko kierownicze Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, uprzejmie informuję, że przysługiwać będą Pani/Panu określone prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM / Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzegu

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM reprezentowane przez prezesa i wiceprezesa wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Stowarzyszenia i jednostek podległych, zwanym dalej Administratorem, z siedzibą w Brzegu przy ul. 1 Maja 2, numer telefonu 601166420, adres e-mail:bssm1maja@wp.pl

2) W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z Inspektorem Ochrony danych Osobowych pocztą elektroniczną pod adresem e mail: bssm1maja@wp.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą za Pani/Pana zgodą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia.

4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu wskazanym w pkt. 3 Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych za wyjątkiem podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 tj.: w zakresie realizacji procedury przeprowadzania naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze – od czasu otrzymania zgody do czasu zakończenia procedury naboru, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń do czasu ich przedawnienia.

6) Przysługiwać będą Pani/Panu prawa żądania od Administratora:

a) dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 Rozporządzenia,

b) sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 Rozporządzenia,

c) usunięcia swoich danych osobowych („do bycia zapomnianym”) na podstawie art. 17 Rozporządzenia,

d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 18 Rozporządzenia, e) sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 21 Rozporządzenia,

f) przenoszenia swoich danych osobowych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.

7) W związku z tym, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, w dowolnym momencie przysługiwać będzie Pani/Panu prawo jej cofnięcia, nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia.

8) W przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia, przysługiwać będzie Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9) Podanie Pani/Panu danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do udziału w procedurze naboru na ww. wolne stanowisko urzędnicze, ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości udziału w ww. procedurze naboru.

10) W toku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia.

Załącznik Nr 2

OŚWIADCZENIE

Ja niżej podpisana(y) ………………………………………………….. oświadczam, że:

Moje dane osobowe, znajdujące się w dokumentach przedłożonych w ofercie pracy w toku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze w Środowiskowym Domu Samopomocy w Brzegu, podaję dobrowolnie i są one zgodne z prawdą.

2. Zapoznałam(em) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu, czasie i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących mi w tym zakresie prawach. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – w celu udziału w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu, w zakresie wynikającym ze złożonych w ramach tej procedury dokumentów – przez administratora danych, którym będzie Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM reprezentowane przez prezesa i wiceprezesa BSSM, wykonujących czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Stowarzyszenia.

 (miejscowość, data) .…………………………….. (podpis) ––––––––––––––––––––––––––––––––––

Załącznik Nr 3

OŚWIADCZENIE

Przystępując do procedury naboru na wolne stanowisko kierownicze – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu, ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg oświadczam, co następuje:

1) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,

2) nie byłam/em skazana/ny prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) posiadam obywatelstwo polskie,

4) posiadam stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym – Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Brzegu od dnia 01.07.2024 r.

(miejscowość, data) .…………………………….. (podpis) –––––––––––––––––––––––

Skip to content