KIS – Klub Integracji Społecznej

KIS – KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

„KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja” RPOP.08.02.00-16-0008/20    

16.06.2021r

Zapytanie o cenę usługi Cateringu w ramach rozeznania rynku z dnia 16.06.2021r.
Zamawiający: Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM [lider] wraz z Projektantami Kariery Dawid Seifert [partner] kieruje zapytanie o cenę wraz z opisem przedmiotu zamówienia do potencjalnych wykonawców usługi Cateringu dla uczestników projektu „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja”.

1. Przedmiot zamówienia:
Opis zamawianej usługi:
1.1. Dostarczenie na miejsce realizacji Cateringu w przeliczeniu na jedną osobę [osobodzień] złożonego z:
a) Dwóch przerw kawowych obejmujących: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytryn, drobnych słonych i/lub słodkich przekąsek typu paluszki lub kruche ciastka lub owoce.
b) Obiadu obejmującego dwa ciepłe dania (zupa i drugie danie) oraz napój.
1.2 Wielkość zamówienia:
Na jeden catering składają się: dwie przerwy kawowe i obiad, wg specyfikacji z pkt 1.1. a) i b).
2. Czas i wielkość realizacji zamówienia: W okresie od czerwca 2021 do marca 2022 [z możliwością przedłużenia] łącznie 680 osobodni, średnio po 10 osobodni na jedno zamówienie.
Łącznie planuje się przeprowadzenie 68 spotkań.
Ostateczna liczba spotkań i ilość uczestników będzie każdorazowo ustalana przez zamawiającego. 
3. Dostarczenie zamówienia odbywa się na podstawie zlecenia [telefonicznego, mailowego] zamawiającego, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, co do daty i liczby jednorazowej realizacji.
2. Miejsce realizacji:
Siedziba Brzeskiego Stowarzyszenia Chorych na SM w Brzegu ul. 1-go Maja 2.
3. Warunki realizacji zamówienia:
Możliwość realizacji dostarczenia Cateringu na terenie miasta Brzeg, spełnienie określonych warunków sanitarnych, higienicznych związanych z taką usługą. Podmiot dostarczający ma spełniać wszelkie wymogi związane z jego realizacją, w tym: przygotowania posiłków, dostarczenie na miejsce w pojemnikach i pojazdach do tego przeznaczonych, udostępnienie niezbędnego wyposażenia w celu jego realizacji, odbiór pojemników i sprzątnięcie odpadków i śmieci z tym związanych.
4. Warunkiem wyboru oferty będzie:
– złożenie oferty wg zamieszczonego wzoru,
– podanie najniższej ceny BRUTTO za jeden osobodzień złożony z dwóch przerw kawowych i obiadu,
– preferencja punktowa dla podmiotów ekonomii społecznej.
Ocena zamówienia wg wzoru: K = A + B, gdzie:
A – Punkty uzyskane za ocenę finansową oferty 
B – Punkty dodatkowe za formę prawną działalności, tj podmiot ekonomii społecznej +10 pkt.
5.1 Cena oferty:
5. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć osobiście lub skany e-mailem w terminie najpóźniej do godziny 14.00 w dniu 21.06.2021 roku na adres BSSM Brzeg ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg z dopiskiem na kopercie „Oferta Cateringu”. Oferty można składać również pocztą (liczy się data nadania na Poczcie Polskiej. E-mail: bssm1maja@wp.pl należy złożyć podpisane skany. Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Inne:
Nie odsyłamy nadesłanych ofert.
O wyniku wyboru oferty informujemy telefonicznie wszystkich, którzy złożyli oferty.
Nie przewidziano procedury odwoławczej.
8. Osoba do kontaktu: Krystian Warzecha, tel. 603270333.

08 marca 2021r.

Projekt pn. „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja 3 edycja” jest realizowany od marca 2021 do marca 2022r i jest kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej [KIS] przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM [BSSM], który został utworzony podczas realizacji dwóch projektów „KIS Twoją szansą i wsparciem” w latach 2013-2020.
KIS przy BSSM w Brzegu w 2015 uzyskał wpis KIS-Z/01/15 u wojewody opolskiego.

Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwa i wykluczeniu społeczno–zawodowego grupy 30 osób (16 Kobiet i 14 Mężczyzn), w tym 21 osób niepełnosprawnych (11 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu 6 gmin o wysokim lub umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem, którzy poprzez prowadzone usługi aktywnej integracji KIS i zmienią nastawienie tych osób do ich pozycji w społeczeństwie (pracy zawodowej, aktywności lokalnej), co pozwoli im na uzyskanie umiejętności, kompetencje i kwalifikacje do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Obecnie BSSM z partnerami (PCPR Brzeg i Projektanci Kariery Dawid Seifert Opole) rozszerzy ofertę Klubu w celu świadczenia wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej m.in. dla osób z niepełnosprawnościami z terenu 6 gminach powiatu brzeskiego: Brzeg, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Lubsza, Skarbimierz.
KIS poprzez nowe kompleksowe formy wsparcia i aktywizację wzmocni się kompetencje społeczno-zawodowe uczestników Klubu m.in. wykorzystując zdobyte już wcześniej  doświadczenia. Będą proponowane innowacyjne rozwiązania oceny predyspozycji zawodowej uczestników (system 4P), co ułatwi ich aktywizację.
Rozszerzenie działalności KIS BSSM, który jest jedynym Klubem integracji w powiecie brzeskim jest potrzebne w celu odnalezienia motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podniesienia kwalifikacji, znalezienia pracy, usamodzielniania poprzez wsparcie indywidualne i grupowe.
Zakres działalności: kursy/szkolenia/warsztaty, staże zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawno-obywatelskie, poradnictwo zawodowe (job coaching), wsparcie trenera pracy, doradcy personalnego.
KIS pozwoli przygotować uczestników zajęć w Klubie do roli pracownika, przyczyni się do zmiany sytuacji tych osób, jak również członków ich rodzin (poprawa sytuacji materialnej, poprawa relacji z otoczeniem).
Rozwój KIS zakłada wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, integrację wokół aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rekrutacja odbędzie się na terenie 6 gmin w celu wyłonienia grupy 30 dorosłych osób (powyżej 18 roku życia) pozostających bez pracy, bezrobotnych, biernych zawodowo lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wykluczenia z powodu co najmniej jednej z przesłanek jak:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
d) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje  ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
e) osoby niesamodzielne;
f) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
g) osoby korzystające z PO PŻ.
Szczegółowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej przy BSSM w Brzegu zostanie upubliczniony niezwłocznie po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Chętni spełniający wyżej wymienione warunki mogą już się zgłaszać pod numerem telefonu 77 333 45 72 u pana Sławomira Spychały – kierownika KIS.

05 listopada 2018
“BSSM w ramach projektu “KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja” ogłasza nabór na stanowisko pracy lub wykonanie usługi pn. “Asystent osób niepełnosprawnych” – zainteresowanych prosimy o składania zamieszczonej oferty do dnia 15 listopada 2018r.”

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 05.11.2018r.

Usługa świadczona na podstawie umowy zlecenia na stanowisku Asystenta/ów osób niepełnosprawnych w Klubie Integracji Społecznej przy BSSM Brzeg wg zapotrzebowania Zamawiającego realizowana w ramach projektu „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”.

Beneficjent projektu „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poniższego rodzaju usługi:
1. Przedmiot zamówienia/zapotrzebowania:
Opis zamawianego towaru lub usługi:
Realizacji usługi Asystenta/ów osób niepełnosprawnych:
a) Cel: Asystent ma za zadanie towarzyszyć uczestnikom KIS w miejscu odbywania staży oraz pracy, ma wspomagać proces aktywizacji społeczno-zawodowej na zasadzie indywidulanej pracy z przydzielonym osobami, ma pomagać w nowym środowisku stażu/pracy oraz próbować eliminować problemy i stres z tym związane. Wsparcie będzie polegało również na pomocy osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Asystent nie będzie wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej. Asystent nie podlega wykluczeniu z tytułu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu lub nietykalności cielesnej, nie toczy się wobec nich takie postępowanie. Asystent będzie zajmował się co najmniej grupą 35 osób, którzy podnoszą kwalifikacje i umiejętności w ramach działalności KIS. Ma reagować na zgłoszone potrzeby uczestników, współpracować z pozostałym personelem KIS i Stowarzyszenia w realizacji działań aktywizujących uczestników Klubu.
b) Zakres: W okresie od grudnia 2018 do grudnia 2019, łącznie 1760 godzin pracy asystenta/ów, średnio ok 75 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb uczestników.
W przypadku wyboru większej niż jednego asystenta, zamawiający zastrzega sobie podział uczestników na poszczególnych asystentów.
c) Uczestnicy KIS: osoby niepełnosprawne o różnych orzeczeniach i schorzeniach biorące udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
d) Dokumentacja asystenta: karty pracy asystenta wg wzoru zamawiającego.
2. Miejsce realizacji:
Usługa będzie świadczona w siedzibie Zleceniodawcy oraz na terenie powiatu brzeskiego (w zależności od potrzeb) – koszty dojazdu pokrywa Asystent.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy [w przypadku podmiotu prawnego wskazany w ofercie imienny personel] spełniający następujące warunki:
Asystent spełnia wymogi formalne, tj. ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osób niepełnosprawną zgodnie z rozp. MEN z 07.02.12r. [minimum 60 godzin szkolenia, tym minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy przez praktyki] lub posiada praktyczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich (zawodowe, wolontariackie lub osobiste) wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego w okresie ostatnich 3-lat
UWAGA: w przypadku takiej samej ceny za jedną godzinę szkolenia, zamawiający preferuje osoby, które zaprezentują stosowne zaświadczenia i inne dokumenty poświadczające realizację szkoleń z wskazanego zakresu.
4. Warunkiem wyboru oferty będzie:
– spełnienie wymogów ujętych w pkt. 3,
– złożenie oferty wg zamieszczonego wzoru,
– podanie najniższej ceny BRUTTO za jedną godzinę usług asystenckich w PLN [Uwaga: cena nie zmienna przez cały okres realizacji zapytania].
5. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do 15.11.2018 roku, na adres KIS BSSM Brzeg, ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg z dopiskiem na kopercie „Oferta Asystenta ON”.
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą (liczy się data wpływu do biura) lub elektronicznie (skany).
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Warunki składania ofert:

Oferty prosimy składać wg dołączonego wzoru, istnieje możliwość otrzymania wzoru drogą elektroniczną.
Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert ale na prośbę oferenta odsyłamy złożone dokumenty związane ze składaną ofertą; o wyniku wyboru oferty informujemy telefonicznie wszystkich, którzy złożyli oferty.
Nie przewidziano procedury odwoławczej.

Osoba do kontaktu: Joanna Figas, tel. 601166420

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 05.11.2018r. – plik PDF tutaj 

19 listopad  2018
“BSSM informuje, że na zapytanie z 05 listopada 2018r. o usługi asystenta osób niepełnospawrnych wpłyneła jedna oferta, ale z ceną wyższą od wartości zaplanowanej w projekcie, w związku z powyższym oferta będzie przyjęta po potwierdzeniu możliwości zmian do projektu.” 
04 czerwca 2018
“BSSM w ramach projektu “KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja” 
Ogłasza nabór na stanowisko pracy lub wykonanie usługi pn. “Asystent osób niepełnosprawnych” – zainteresowanych prosimy o składanie zamieszczonej oferty do dnia 14 czerwca 2018r. 

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 04.06.2018r.

Usługa świadczona na podstawie umowy zlecenia na stanowisku Asystenta/ów osób niepełno-sprawnych w Klubie Integracji Społecznej przy BSSM Brzeg wg zapotrzebowania Zamawiającego realizowana w ramach projektu „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”.

Beneficjent projektu „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja” zaprasza do złożenia oferty na przeprowa-dzenie poniższego rodzaju usługi:
1. Przedmiot zamówienia/zapotrzebowania:
Opis zamawianego towaru lub usługi:
Realizacji usługi Asystenta/ów osób niepełnosprawnych:
a) Cel: Asystent ma za zadanie towarzyszyć uczestnikom KIS w miejscu odbywania staży oraz pracy, ma wspomagać proces aktywizacji społeczno-zawodowej na zasadzie indywidulanej pracy z przydzielonym osobami, ma pomagać w nowym środowisku stażu/pracy oraz próbować eliminować problemy i stres z tym związane. Wsparcie będzie polegało również na pomocy osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Asystent nie będzie wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej. Asystent nie podlega wykluczeniu z tytułu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu lub nietykalności cielesnej, nie toczy się wobec nich takie postępowanie. Asystent będzie zajmował się co najmniej grupą 35 osób, którzy podnoszą kwalifikacje i umiejętności w ramach działalności KIS. Ma reagować na zgłoszone potrzeby uczestników, współpracować z pozostałym personelem KIS i Stowarzyszenia w realizacji działań aktywizujących uczestników Klubu.
b) Zakres: W okresie od lipca 2018 do grudnia 2019, łącznie 1760 godzin pracy asystenta/ów, śred-nio ok 97 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb uczestników.
W przypadku wyboru większej niż jednego asystenta, zamawiający zastrzega sobie podział uczestników na poszczególnych asystentów.
c) Uczestnicy KIS: osoby niepełnosprawne o różnych orzeczeniach i schorzeniach biorące udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
d) Dokumentacja asystenta: karty pracy asystenta wg wzoru zamawiającego.
2. Miejsce realizacji:
Usługa będzie świadczona w siedzibie Zleceniodawcy oraz na terenie powiatu brzeskiego (w zależ-ności od potrzeb) – koszty dojazdu pokrywa Asystent.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy [w przypadku podmiotu prawnego wskazany w ofercie imienny personel] spełniający następujące warunki:
Asystent spełnia wymogi formalne, tj. ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osób niepełno-sprawną zgodnie z rozp. MEN z 07.02.12r. [minimum 60 godzin szkolenia, tym minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy przez praktyki] lub posiada praktyczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich (zawodowe, wolontariackie lub osobiste) wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego w okresie ostatnich 3-lat
UWAGA: w przypadku takiej samej ceny za jedną godzinę szkolenia, zamawiający preferuje osoby, które zaprezentują stosowne zaświadczenia i inne dokumenty poświadczające realizację szkoleń z wskazanego zakresu.
4. Warunkiem wyboru oferty będzie:
– spełnienie wymogów ujętych w pkt. 3,
– złożenie oferty wg zamieszczonego wzoru,
– podanie najniższej ceny BRUTTO za jedną godzinę usług asystenckich w PLN [Uwaga: cena nie zmienna przez cały okres realizacji zapytania].
5. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do 14.06.2018 roku, na adres KIS BSSM Brzeg, ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg z dopiskiem na kopercie „Oferta Asystenta ON”.
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Oferty można składać osobi-ście, wysłać pocztą (liczy się data wpływu do biura) lub elektronicznie (skany).
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Warunki składania ofert:
Oferty prosimy składać wg dołączonego wzoru, istnieje możliwość otrzymania wzoru drogą elektro-niczną.
Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert ale na prośbę oferenta odsyłamy złożone dokumenty zwią-zane ze składaną ofertą; o wyniku wyboru oferty informujemy telefonicznie wszystkich, którzy zło-żyli oferty.
Nie przewidziano procedury odwoławczej.


Osoba do kontaktu: Joanna Figas, tel. 601166420

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 04.06.2018r. – plik PDF – tutaj 

18 czerwiec 2018
“BSSM informuje, że na zapytanie z 04 czerwca 2018r. o usługi asystenta osób niepełnosprawnych nie wpłynęła żadna oferta.”
26 luty 2018
“Ogłoszenie o zamiarze zakupu BUSa”
Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 08.02 Włączenie społeczne, RPO WO na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”
Numer projektu: RPOP.08.02.00-16-0020/17
Zapytanie ofertowe z dnia 26 lutego 2018r na zakup i dostawę nowego samochodu typu BUS
przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM
ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg
NIP: 7471619530
REGON: 531576625
kontakt: 77 3330569
e-mail: bssm1maja@wp.pl
osoba do kontaktów: Robert Hejman – prezes

III. PODSTAWA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA
Podstawą udzielenia zamówienia są Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i
Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach
realizowanego projektu.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „zasadą konkurencyjności” poprzez:
1. Umieszczenie zapytania na stronie internetowej zamawiającego http://www.wtz-bssmbrzeg.pl/kis;
2. Zebranie i ocenę ofert;
3. Wybór Wykonawcy;
4. Sporządzenie protokołu;

15 styczeń 2018

Projekt pn. „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja” jest realizowany od stycznia 2018 do grudnia 2019r. I jest kontynuacja działalności Klubu Integracji Społecznej [KIS] przy Brzeskim Stowarzyszeniu Chorych na SM [BSSM], który został utworzony podczas realizacji projektu „KIS Twoją szansą i wsparciem” w ramach POKL.07.02.01-16-032/12 w latach 2013-2015.
KIS przy BSSM w Brzegu w 2015 uzyskał wpis KIS-Z/01/15 u wojewody opolskiego.
Celem projektu jest wzrost poziomu aktywności społeczno-zawodowej i przeciwdziałanie ubóstwa i wykluczeniu społeczno –zawodowego grupy 40 osób (25 Kobiet i 15 Mężczyzn), w tym 26 osób niepełnosprawnych (16 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu 8 gmin o wysokim lub umiarkowanym stopniu zagrożenia ubóstwem, którzy poprzez prowadzone usługi aktywnej integracji KIS i zmienią nastawienie tych osób do ich pozycji w społeczeństwie (pracy zawodowej, aktywności lokalnej), co pozwoli im na uzyskanie umiejętności, kompetencje i kwalifikacje do aktywnego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym.
Obecnie BSSM z partnerami (PCPR Brzeg i Projektanci Kariery Dawid Seifert Opole) rozszerzy ofertę Klubu w celu świadczenia wsparcia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, stworzenie nowych miejsc reintegracji społeczno-zawodowej m.in. dla osób z niepełnosprawnościami z terenu 8 gminach powiatu brzeskiego i namysłowskiego: Brzeg, Lewin Brzeski, Grodków, Olszanka, Lubsza, Skarbimierz, Namysłów i Wilków.
KIS poprzez nowe kompleksowe formy wsparcia i aktywizację wzmocni się kompetencje społeczno-zawodowe uczestników Klubu m.in. wykorzystując zdobyte już wcześniej  doświadczenia. Będą proponowane innowacyjne rozwiązania oceny predyspozycji zawodowej uczestników (system 4P), co ułatwi ich aktywizację.
Rozszerzenie działalności KIS BSSM, który jest jedynym Klubem integracji w powiecie brzeskim jest potrzebne w celu odnalezienia motywacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do podniesienia kwalifikacji, znalezienia pracy, usamodzielniania poprzez wsparcie indywidualne i grupowe.
Zakres działalności: kursy/szkolenia/warsztaty, staże zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawno-obywatelskie, poradnictwo zawodowe (job coaching, mentor/tutor itp.), wsparcie trenera osób niepełnosprawnych, doradcy personalnego.
KIS pozwoli przygotować uczestników zajęć w Klubie do roli pracownika, przyczyni się do zmiany sytuacji tych osób, jak również członków ich rodzin (poprawa sytuacji materialnej, poprawa relacji z otoczeniem).
Rozwój KIS zakłada wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, integrację wokół aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Rekrutacja odbędzie się na terenie 8 gmin w celu wyłonienia grupy 40 dorosłych osób (powyżej 18 roku życia) pozostających bez pracy, bezrobotnych, biernych zawodowo lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, doświadczających wykluczenia z powodu co najmniej jednej z przesłanek jak:
a) osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
b) osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym;
c) osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
d) rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z rodziców lub opiekunów nie pracuje  ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością;
e) osoby, dla których ustalono III profil pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
f) osoby niesamodzielne;
g) osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego i realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
h) osoby korzystające z PO PŻ.
Szczegółowy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej przy BSSM w Brzegu zostanie upubliczniony niezwłocznie po zawarciu umowy z Urzędem Marszałkowskim.
Chętni spełniający wyżej wymienione warunki mogą już się zgłaszać pod numerem telefonu
77 333 45 72 u pani Joanny Figas – kierownika KIS.

11 Grudnia 2017 r.
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego wg zasady konkurencyjności

w celu wyłonienia realizatora (osoba fizyczna lub podmiot) usług doradztwa psychologicznego i warsztatów dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy BSSM Brzeg w okresie od stycznia 2018 według zamieszczonego ogłoszenia w ramach Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 08.02 Włączenie społeczne, RPO WO na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2017r na realizację usług psychologicznych
w ramach projektu
„KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”. – plik pdf tutaj 

11 Grudnia 2017 r.
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego wg zasady konkurencyjności

w celu wyłonienia realizatora (osoba fizyczna lub podmiot) usług doradztwa psychologicznego i warsztatów dla uczestników Klubu Integracji Społecznej przy BSSM Brzeg w okresie od stycznia 2018 według zamieszczonego ogłoszenia w ramach Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 08.02 Włączenie społeczne, RPO WO na lata 2014-2020

Zapytanie ofertowe z dnia 11.12.2017r na realizację usług psychologicznych
w ramach projektu
„KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”. – plik pdf tutaj 

05 listopad 2017r.

> BSSM realizując projekt “KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”, ogłasza nabór na stanowisko asystenta osób niepełnosprawnych i w terminie do 14 listopada 2017 zbiera oferty wg załączonego wzoru. Ofertę należy złożyć do godziny 15.00.

Zapytanie o cenę w ramach rozeznania rynku z dnia 05.11.2017r.

Usługa świadczona na podstawie umowy zlecenia na stanowisku Asystenta/ów osób niepełno-sprawnych w Klubie Integracji Społecznej przy BSSM Brzeg wg zapotrzebowania Zamawiającego realizowana w ramach projektu

„KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja”.

Beneficjent projektu „KIS w BSSM Brzeg – kontynuacja” zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie poniższego rodzaju usługi:
1. Przedmiot zamówienia/zapotrzebowania:
Opis zamawianego towaru lub usługi:
Realizacji usługi Asystenta/ów osób niepełnosprawnych:
a) Cel: Asystent ma za zadanie towarzyszyć uczestnikom KIS w miejscu odbywania staży oraz pracy, ma wspomagać proces aktywizacji społeczno-zawodowej na zasadzie indywidulanej pracy z przydzielonym osobami, ma pomagać w nowym środowisku stażu/pracy oraz próbować eliminować problemy i stres z tym związane. Wsparcie będzie polegało również na pomocy osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Asystent nie będzie wykonywać czynności medycznych oraz zadań z zakresu rehabilitacji zdrowotnej. Asystent nie podlega wykluczeniu z tytułu skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu lub nietykalności cielesnej, nie toczy się wobec nich takie postępowanie. Asystent będzie zajmował się co najmniej grupą 35 osób, którzy podnoszą kwalifikacje i umiejętności w ramach działalności KIS. Ma reagować na zgłoszone potrzeby uczestników, współpracować z pozostałym personelem KIS i Stowarzyszenia w realizacji działań aktywizujących uczestników Klubu.
b) Zakres: W okresie od grudnia 2017 do września 2019, łącznie 1760 godzin pracy asystenta/ów, średnio ok 80 godzin miesięcznie w zależności od potrzeb uczestników.
W przypadku wyboru większej niż jednego asystenta, zamawiający zastrzega sobie podział uczestników na poszczególnych asystentów.
c) Uczestnicy KIS: osoby niepełnosprawne o różnych orzeczeniach i schorzeniach biorące udział w zajęciach Klubu Integracji Społecznej.
d) Dokumentacja asystenta: karty pracy asystenta wg wzoru zamawiającego.
2. Miejsce realizacji:
Usługa będzie świadczona w siedzibie Zleceniodawcy oraz na terenie powiatu brzeskiego (w zależności od potrzeb) – koszty dojazdu pokrywa Asystent.
3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy [w przypadku podmiotu prawnego wskazany w ofercie imienny personel] spełniający następujące warunki:
Asystent spełnia wymogi formalne, tj. ukończone kształcenie w zawodzie asystenta osób niepełno-sprawną zgodnie z rozp. MEN z 07.02.12r. [minimum 60 godzin szkolenia, tym minimum 20 godzin części teoretycznej z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, udzielania pierwszej pomocy, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego oraz minimum 40 godzin części praktycznej w formie przyuczenia do pracy przez praktyki] lub posiada praktyczne doświadczenie w realizacji usług asystenckich (zawodowe, wolontariackie lub osobiste) wynikające z pełnienia roli opiekuna faktycznego w okresie ostatnich 3-lat
UWAGA: w przypadku takiej samej ceny za jedną godzinę szkolenia, zamawiający preferuje osoby, które zaprezentują stosowne zaświadczenia i inne dokumenty poświadczające realizację szkoleń z wskazanego zakresu.
4. Warunkiem wyboru oferty będzie:
– spełnienie wymogów ujętych w pkt. 3,
– złożenie oferty wg zamieszczonego wzoru,
– podanie najniższej ceny BRUTTO za jedną godzinę usług asystenckich w PLN [Uwaga: cena nie zmienna przez cały okres realizacji zapytania].
5. Termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w terminie najpóźniej do 14.11.2017 roku, na adres KIS BSSM Brzeg, ul. 1-go Maja 2, 49-300 Brzeg z dopiskiem na kopercie „Oferta Asystenta ON”.
Oferty otrzymane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie. Oferty można składać osobiście, wysłać pocztą (liczy się data wpływu do biura) lub elektronicznie (skany).
6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Warunki składania ofert:
Oferty prosimy składać wg dołączonego wzoru, istnieje możliwość otrzymania wzoru drogą elektroniczną.
Uwaga: nie odsyłamy nadesłanych ofert ale na prośbę oferenta odsyłamy złożone dokumenty związane ze składaną ofertą; o wyniku wyboru oferty informujemy telefonicznie wszystkich, którzy zło-żyli oferty.
Nie przewidziano procedury odwoławczej.

Zapytanie  w formie PDF – tutaj
Osoba do kontaktu: Joanna Figas, tel. 601166420

Informacja z dnia 16 listopada 2017 roku

“BSSM informuje, że do dnia 14 listopada br. nie wpłynęła żadna oferta na realizację usługi asystenta osób niepełnosprawnych”.
Skip to content