Działania

 OBSZARY NASZYCH DZIAŁAŃ:

Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
 • Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
 • Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
 • Nauka, kultura, ekologia
 • Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 • Sport, turystyka, wypoczynek
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 • Turystyka i krajoznawstwo
 • Wypoczynek dzieci i młodzieży
 • Bezpieczeństwo publiczne
Skip to content