BSSM – Stowarzyszenie

BSSM – Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM

Głównym celem stowarzyszenia jest zrzeszanie się osób z SM i innymi chorobami neurologicznymi oraz aktywne ich uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym, sportowym i turystycznym. Ponadto służy wyzwalaniu inicjatyw osób chorych w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia, aby osiągnęły optymalny poziom funkcjonowania w społeczeństwie. Przede wszystkim chodzi o wyciągnięcie ludzi chorych z domu i przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości i osamotnienia. Od grudnia 2005 roku Brzeskie Stowarzyszenie Chorych na SM utworzyło Warsztaty Terapii Zajęciowej  dla osób niepełnosprawnych z wszechstronną rehabilitacją.


“Być pełnosprawnym to tak naprawdę żadna zasługa,
to dar, który każdemu z nas może być odebrany.
Pozwólmy, więc niepełnosprawnym włączyć się w nasze życie.
Chcielibyśmy dać im pewność że jesteśmy jednością…”
Richard von  Weizsacker

Obszary działań:


– Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca
– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
– Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
– Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy
– Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
– Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym
– Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji
– Odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
– Nauka, kultura, ekologia
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Sport, turystyka, wypoczynek
– Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
– Turystyka i krajoznawstwo
– Wypoczynek dzieci i młodzieży
– Bezpieczeństwo publiczne
– Ratownictwo i ochrona ludności

Kontakt e -mail:

bssm1maja@wp.pl

Zobacz nasz facebook

Brzeskie-Stowarzyszenie-Chorych-na-SM

Skip to content